Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu: 15.06.2019.

1. Rekisterinpitäjä:

Braene Oy

Osoite: PL 81, 90651 Oulu

Sähköposti: info(at)braeneoy.fi

Sähköposti: info(at)braene.fi

Puhelin: 045 78731412

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Jussi Brännfors jussi.brannfors(at)braeneoy.fi

3. Rekisterin nimi.

Braene Oy asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus.

Asiakasrekisterin tarkoitus on mahdollistaa asiakkaiden sähköinen tunnistatuminen Braene Oy:n myymiin palveluihin. Rekisteriä voidaan käyttää myös muihin tietojärjestelmätarpeisiin kuten ostohistorian ylläpitoon sekä palveluiden hallintaan.

5. Rekisterin voimassaoloaika.

Henkilötietoja säilytetään vain asiakkuuden ajan ja ne poistetaan heti asiakkuuden päättymisen jälkeen. Asiakkaalla on myös mahdollisuus pyytää tietojen poistamista asiakkuuden aikana, jolloin asiakkaan henkilötiedot (vain sähköpostiosoite, jonka antaminen on vapaaehtoista) poistetaan, mutta palveluiden tiedot (tunnukset ja palveluiden voimassaoloaika) säilytetään, jotta palveluiden tarjoamista pystytään jatkamaan. Tietojen poistamisen pyyntö tulee toimittaa vapaamuotoisella sähköpostilla osoitteeseen info(at)braene.fi tai info(at)braeneoy.fi Rekisterinpitäjä voi tarkistaa pyynnön esittäjältä todisteita oikeuteensa kyseessä oleviin asiakastietoihin.

6. Rekisterin tietosisältö.

Asiakkaan sähköpostiosoite, ostotiedot sekä tiedot asiakkuudesta (kuten ostetut palvelut ja palveluiden voimassaolo). Rekisterissä on myös asiakkaan tai järjestelmän määrittelemä tunnus ja salasana (salattuna) palvelun käyttämistä varten. Salasanan palauttamista varten saatetaan tilapäisesti pyytää asiakkaan puhelinnumeroa, joka poistetaan järjestelmästä välittömästi salasanan palauttamisen jälkeen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet.

Tietojen lähteenä toimii asiakas itse rekisteröityessään palveluun ja ostaessaan palveluita verkkosivuillamme. Asiakas vastaa toimittamiensa tietojen paikkansapitävyydestä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja käsittelevät ainoastaan yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt työssään. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta paitsi lain määräämissä puitteissa oikeuden päätöksellä

9. Rekisterin suojauksen periaatteet.

Asiakastiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa Braene Oy:n tietojärjestelmissä, joihin pääsee ainoastaan käyttäjätunnuksen ja salasanan hallussapitäjät. Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökunnan käytettävissä vain rajoitetusti. Paperille ei tulosteta tietoja. Asiakkailla on pääsy ainoastaan omiin tietoihinsa. Rekisteritietoja säilytetään Internet- palvelimilla, joiden laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta turvallisuudesta huolehtivat sekä Rekisterinpitäjä että palvelimien toimittaja. Rekisterinpitäjä huolehtii palvelimien käyttöoikeuksista, ja palvelimien toimittaja fyysisestä turvallisuudesta omien suojausperiaatteidensa mukaisesti. Digitaalisessa suojauksessa käytetään palomuureja, virustorjuntaohjelmia, käyttäjätunnuksia ja salasanoja sekä rajoitettuja etäkäyttömahdollisuuksia. Henkilötietojen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista.

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin talletetut tietonsa sekä vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista lähettämällä kirjallisen oikaisupyynnön Rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarkistaa pyynnön esittäjältä todisteita oikeuteensa kyseessä oleviin asiakastietoihin.