Yleiset palveluehdot.

Laadittu: 15.06.2019.

Päivitetty: 25.01.2021.

1. Sopimuksen osapuolet:

i. Palveluntarjoaja:

Nimi : Braene Oy (y-tunnus 2991378-6)

Osoite: PL 13, 00561 Oulu

Sähköposti: info(at)braeneoy.fi

Sähköposti: info(at)braene.fi

Puhelin: 045 78731412

ii. Tilaaja/Käyttäjä:

Palvelun tilaaja ja/tai käyttäjä, joista käytetään nimitystä Tilaaja ja/tai Käyttäjä tässä sopimuksessa.

iii. Tilaajan tulee olla vähintään 13-vuotta täyttänyt

1. Henkilötietojen käsittely on lainmukaista, jos lapsi on vähintään 13-vuotias

2. Mikäli tilaaja ei ole täyttänyt 13 vuotta, tulee hänellä olla huoltajan kirjallinen suostumus

2. Sopimuksen voimaantulo, voimassaoloaika ja uusimismenettely:

i. Sopimus astuu voimaan kun palvelu on aktivoitu ja Tilaajalle/Käyttäjälle on toimitettu käyttäjätunnus ja salasana. Sopimus katsotaan Tilaajan/Käyttäjän puolelta hyväksytyksi palvelun tilauksen yhteydessä.

ii. Sopimuksen voimassaoloaika on toistaiseksi voimassa, mikäli Käyttäjä on valinnut maksutavaksi toistuvan maksun. Muussa tapauksessa sopimuksen voimassaolo määräytyy palveluhinnaston mukaan valitun palvelun hinnasta (laskutuskausi) sekä etukäteen suoritetusta maksusta. Tarkempi kuvaus löytyy voimassa olevasta hinnastosta.

iii. Sopimus päättyy automaattisesti, jos laskutuskauden loppumisen jälkeen Tilaaja/Käyttäjä ei uusi tilausta maksamalla seuraavan laskutuskauden hintaa voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

iv. Ennakkomaksu ja vakuus. Palvelun tilaaminen edellyttää maksukyvyn tarkistusta, joka tehdään käyttäen maksunvälityspalvelua. Käyttäjä voi valita joko ennakkomaksun (laskutuskausi) tai luotto- tai pankkikorttimaksun, jolloin maksukyky todetaan maksunvälittäjän toimesta.

3. Sopimuksen irtisanomismenettely ja irtisanomisen perusteet:

i. Tilaajalla/Käyttäjällä on oikeus perua sopimus milloin tahansa. Sopimus katsotaan tällöin päättyneeksi automaattisesti laskutuskauden lopussa. Irtisanominen voidaan tehdä joko itsepalveluna tai ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaan.

ii. Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen osoittain tai kokonaan perustelluista syistä ja sitoutuu samalla palauttamaan Tilaajalle/Käyttäjälle jäljellä olevaa laskutuskautta vastaavan maksetun palvelun määrän edellyttäen, että palautettava määrä ylittää kolme (3) euroa.

4. Palveluun rekisteröityminen:

i. Palvelun tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä.

ii. Tilauksen yhteydessä Tilaajan/Käyttäjän Tilaaja voi antaa voimassa olevan sähköpostiosoitteen. Käyttäjä ei välttämättä ole sama henkilö kuin Tilaaja, jolloin Tilaajaa pyydetään ilmoittamaan Käyttäjän/Käyttäjien yhteystieto (voimassa oleva sähköpostiosoite).

5. Palvelut:

i. Myytävät palvelut on kuvattu Internet-sivuillamme.

ii. Palveluntarjoaja pidättää kaikki oikeudet palveluiden muuttamiseen, niiden lisäämiseen ja poistamiseen oman harkintansa mukaan.

iii. Palvelut tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat” ilman takuita ja Käyttäjä käyttää niitä Käyttäjän omalla vastuulla. Palvelun käytöstä ja saatavuudesta kerrotaan lisää kohdassa 7.

6. Palvelun toimitusaika:

i. Palvelut toimitetaan heti tilauksen yhteydessä maksusuorituksen jälkeen.

ii. Tilaajan/Käyttäjän myötävaikutus ja toimituksen edellytykset. Tilaajan on odotettava tilausprosessin päättymisen loppuun asti ja talletettava luotu käyttäjätunnus ja salasana. Tilaajaa/Käyttäjää pyydetään olemaan yhteydessä Palveluntarjoajaan mikäli palvelun toimitus viivästyy yli viiden minuutin.

iii. Käyttäjän laitteet ja ohjelmistot. Käyttäjän vastuulla on hankkia palvelun käyttämiseen tarvitsemansa laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet sekä vastata niistä sopimuksen voimassaoloajan.

iv. Tunnisteet ja niiden muuttaminen. Palveluntarjoaja toimittaa palvelun käytön edellyttämät tunnisteet (käyttäjätunnus ja salasana). Tilaajalla/Käyttäjällä on mahdollisuus muuttaa salasana erikseen annettujen ohjeiden mukaisesti.

7. Palvelun käyttö:

i. Palvelun laatu ja ominaisuudet. Palvelu pyritään pitämään jatkuvasti saatavilla, mutta Palveluntarjoaja ei voi taata palvelun tai sen osan häiriötöntä saatavuutta tai toimivuutta. Palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan palvelun virheet kohtuullisessa ajassa siitä kun Palveluntarjoaja on saanut tiedon virhetilanteesta. Palveluntarjoaja ei vastaa tietoliikenneverkon virheistä eikä kolmansien osapuolien laitteista, ohjelmistoista tai tietoliikenneyhteyksistä johtuvista virhetilanteista.

ii. Kunnossapitotyöt. Palveluntarjoaja saa tilapäisesti ilman Käyttäjän suostumusta keskeyttää palveluiden tarjonnan tai rajoittaa niiden käyttöä, jos toimenpide on välttämätön kunnossapitotöiden tai tietoturvan vuoksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi laajennustyöt, kunnossapito ja järjestelmien huoltotyöt. Palveluntarjoaja tekee keskeytyksen Käyttäjää mahdollisimman vähän haittaavalla tavalla ja mahdollisimman vähän haittaavana ajankohtana sekä tiedottaa Käyttäjälle keskeytyksestä tehokkaasti etukäteen.

iii. Käyttäjän vastuu palvelun käytöstä ja suojaamisesta. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palveluntarjoajan palveluita sopimuksessa ja käyttöohjeissa kerrotulla tavalla. Käyttäjä ei saa hyödyntää palvelua oman palvelunsa, tuotteensa tai elinkeinotoimintansa osana. Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan suostumusta muuttaa, korjata tai huoltaa palvelua. Jos Käyttäjä luovuttaa palvelun kolmannen osapuolen käyttöön, Käyttäjä itse vastaa edelleen palvelun käytöstä, sopimusehtojen velvoitteista ja maksuista. Käyttäjän tulee noudattaa palvelun käytössä korostettua huolellisuutta, koska palveluita voidaan käyttää erilaisiin toimintoihin. Käyttäjän tulee aina huolehtia siitä, että palvelun tunnukset ja laitteet on suojattu tunnisteilla (esim. PIN-koodi, suojakoodi, käyttäjätunnus, salasana) ja että nämä henkilökohtaiset tunnisteet säilytetään erillään siten, etteivät ne joudu ulkopuolisen haltuun tai tietoon. Tunnisteita ei saa säilyttää samassa paikassa esimerkiksi lompakossa, laukussa tai laatikossa, ja niiden tallellaoloa on seurattava huolellisesti. Jos ulkopuolinen saa tietää tunnisteen, tulee se vaihtaa heti. Jos tunniste tai laite, jossa tunniste on käytössä, katoaa tai varastetaan, Käyttäjän tulee välittömästi ottaa yhteyttä Palveluntarjoajan Käyttäjäpalveluun. Käyttäjän on huolehdittava palvelun käytön, laitteiden ja ohjelmistojen riittävästä tietoturvasta. Tietoturvaa koskevia suojaustoimenpiteitä ovat muun muassa virustorjunta- ja palomuuriohjelmiston hankinta ja päivittäminen, käyttöjärjestelmän ja ohjelmistojen päivittäminen sekä muut vastaavat tarpeelliset toimet. Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan. Palveluntarjoaja kuitenkin antaa perustietoa ja opastusta palveluunsa liittyvästä tietoturvasta.

iv. Palvelun oikeudeton käyttö. Palvelun oikeudettomalla käytöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa kolmas henkilö käyttää Käyttäjän palvelua tai sen avulla muuta palvelua ilman Käyttäjän suostumusta. Käyttäjä vastaa oikeudettomasta käytöstä vain, jos se on johtunut Käyttäjän huolimattomuudesta, joka ei ole lievää. Käyttäjä ei vastaa palvelun oikeudettomasta käytöstä sen jälkeen, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut ja vahvistanut ilmoituksen vastaaonotetuksi, Käyttäjän tekemän laitteen (tai tunnuksen) katoamisilmoituksen tai ilmoituksen oikeudettomasta käytöstä. Välttääkseen vastuunsa oikeudettomasta käytöstä aiheutuvista maksuista Käyttäjän tulee tehdä välittömästi ilmoitus sähköpostitse Palveluntarjoajan tätä tarkoitusta varten tarjoamaan sähköpostiosoitteeseen tai muuta Palveluntarjoajan tätä tarkoitusta varten tarjoamaa kanavaa käyttäen. Palveluntarjoajalla on velvollisuus sulkea palvelu tai estää palvelun käyttö välittömästi ilmoituksen vastaanotettuaan.

v. Palvelun toiminnallisuuteen vaikuttavia keskeisiä seikkoja. Palveluiden toiminnallisuudessa voi radiotekniikan, tiedonsiirron ja yleisten viestintäverkkojen ominaispiirteiden vuoksi esiintyä katvealueita ja paikallista tai tilapäistä liikenteen katkeamista tai hidastumista. Palveluiden toimivuuteen vaikuttavat esimerkiksi asiakkaan käyttämä päätelaite ja sen kunto, kulloisetkin ilmasto-olosuhteet, maaston muodot, rakennukset ja käytetyt rakenteet sekä huoltotyöt. Palveluissa ja niihin liittyvissä ohjelmistoissa voi esiintyä vähäisiä teknisiä puutteita, jotka eivät olennaisesti vaikuta palveluiden tai ohjelmistojen käyttämiseen. Mainituista syistä Palveluntarjoaja ei voi taata palveluiden keskeytyksetöntä toimivuutta kaikkialla. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus hallinnoida liikennettä käyttämissään palvelimissa, tilapäisesti keskeyttää palvelun käyttö tai sulkea palvelu ja toteuttaa muitakin välttämättömiä toimenpiteitä, jos se on tarpeen palveluiden toimivuuden, tietoturvan tai käytettävyyden turvaamiseksi.

vi. Tietoturva – Palveluntarjoaja pyrkii ensisijaisesti tarjoamaan tietoturvallista palvelua parhaaksi katsomallaan tavalla pyrkien pitämään palvelun saatavuuden jatkuvana, mutta saattaa joutua tilapäisesti rajoittamaan palvelun saatavutta tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi.

vii. Palvelun käyttö Suomessa ja ulkomailla. Palvelu on käytettävissä kaikkialla maailmassa tietoliikenneyhteyksien asettamien rajoitusten puitteissa. Käyttäjä vastaa tietoliikennekustannuksista sekä Suomessa että ulkomailla.

viii. Immateriaalioikeudet. Palveluntarjoaja käyttää avoimen lähdekoodin lisenssejä. Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden käyttää palvelun ohjelmistoja annettujen ohjeiden mukaisesti vain palvelun mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä itse vastaa käyttämiensä päätelaitteiden ohjelmistojen käyttöoikeuksista.

ix. Vikailmoitukset. Palveluntarjoaja ylläpitää vikailmoitussivustoa, josta Käyttäjä voi tarkistaa mahdolliset vikatilanteet.

x. Palvelun virhe, sen oikaisu, hinnanalennus ja hyvitys. Kohdan 7. i. mukaisesti palvelu pyritään pitämän jatkuvasti saatavilla. Mikäli Palveluntarjoajan omista virheistä johtuvaa palvelun virhettä ei korjata kohtuullisessa ajassa, myöntää Palveluntarjoaja hinnanalennuksen Käyttäjälle Käyttäjän kanssa henkilökohtaisesti sovitun menettelyn mukaisesti. Käyttäjällä on myös oikeus peruuttaa palvelu mikäli virhettä ei korjata kohtuullisessa ajassa, ja Käyttäjä ei pysty käyttämään palvelua.

xi. Ylivoimainen este. Palveluntarjoaja ei vastaa sopimus- tai korvausvelvoitteestaan siltä osin kuin sopimuksen noudattamista estää tai viivästyttää ylivoimainen este. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan seikkaa, jota Palveluntarjoaja ei voinut ottaa lukuun sopimusta tehtäessä ja joka on Palveluntarjoajasta riippumaton. Tällainen seikka voi olla esimerkiksi poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuvat viestintäverkon korjaus- ja rakennustyöt, kansallinen poikkeustila, työselkkaus, tulipalo, luonnonmullistus, energiajakelun keskeytys, maksuliikenteen keskeytys, lainsäännös tai viranomaismääräys tai -päätös, ulkopuolisen aiheuttama kaivuu-, laite- tai vastaava vahinko sekä edellä mainituista seikoista johtuvat sopijakumppanin toimitusvirheet. Jos sopimuksen täyttäminen estyy tai viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi, velvoitteen täyttämisaikaa jatketaan sen verran kuin olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Tällöin Käyttäjällä voi kuitenkin olla oikeus keskeytystä vastaavaan hinnanalennukseen (ks. kohta 7. ix). Käyttäjä ei vastaa sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä ylivoimaisen esteen tapauksissa siltä osin kuin sopimuksen noudattamista estää tai viivästyttää ylivoimainen este, joita ovat esimerkiksi kansallinen poikkeustila, tulipalo, luonnonmullistus,maksuliikenteen keskeytys ja viranomaismääräys tai -päätös.

8. Tilaajan/Käyttäjän vastuu käytöstä ja maksuista:

i. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan sekä Käyttäjän tunnuksen käytöstä (myös kolmannen osapuolen käyttäessä Käyttäjän tunnusta) sekä käyttäjätunnuksen salassapidosta.

ii. Käyttäjä myös vastaa käyttämiensä päätelaitteiden ja niiden ohjelmistojen palvelulle aiheuttamista vioista.

iii. Tilaajalla/Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan kirjallista lupaa.

iv. Palveluntarjoajalla on oikeus ilman Tilaajan/Käyttäjän suostumusta siirtää sopimus kokonaan tai osittain toiselle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy.

v. Tilaaja/Käyttäjä vastaa palvelun maksuista. Tilaaja/Käyttäjä on velvollinen maksamaan Palveluntarjoajalle hinnaston mukaiset maksut. Tilaajan/Käyttäjän vastuu on riippumaton siitä kuka palvelua käyttää. Palveluntarjojalla on oikeus lopettaa maksamatta jääneen palvelun tarjoaminen.

9. Palveluntarjoajan vastuu:

i. Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan Käyttäjälle tuottamukselliset Käyttäjän osoittamat vahingot. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu tarjotun palvelun hinnaston mukaiseen laskutuskauden hintaan saamatta jääneen palvelun osalta, mikäli palvelun uudelleen toimittaminen on estynyt.

ii. Palveluntarjoaja ei korvaa vahinkoja, joita Palveluntarjoaja ei ole voinut kohtuudella ennakoida.

iii. Palveluntarjoaja ei korvaa Käyttäjän tai muun kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvia vahinkoja eikä Palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja.

10. Käyttöehtojen ja hintojen muutokset:

i. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja.

ii. Hinnanmuutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat muutoksen jälkeen tilattuja palveluita.

iii. Käyttöehtojen muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat kaikkia palveluita.

iv. Tilaajalle/Käyttäjälle annetaan mahdollisuus olla hyväksymättä muutoksia perumalla palvelu kohdan 3. mukaisin ehdoin.

11. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki:

i. Palveluun ja sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti sopimaan Palveluntarjoajan ja Tilaajan/Käyttäjän välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda yksimieliseen päätökseen, voidaan riita viedä Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Mikäli riita ei sielläkään ratkea, voidaan lopullinen ratkaisu jättää Oulun käräjäoikeuden päätettäväksi.